• Bannervsobl1.png
  • Bannervsobl2.png
  • Bannervsobl3.png
  • Bannervsobl4.png

Welkom op de VSO BL afdeling van de Boslust

Hier vind u alle informatie met betrekking tot de VSO Boslust Laarakkers stroom van onze school. In de rode menu balk staan verschillende menu items over de schooltijden, vakanties en protocollen.

De inhoud van deze pagina bestaat verder uit informatie over, de doelgroep, het aanmelden en de toelating, het onderwijsaanbod, de organisatie en de uitstroom van de BL afdeling.

  Doelgroep

In het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO 12 t/m 19 jaar) bieden wij een plek voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand op cognitief en/of sociaal-emotioneel niveau. We willen onderwijs en zorg bieden vanuit een Christelijke levensvisie aan leerlingen met een verstandelijke beperking, om ze te helpen zo optimaal mogelijk te functioneren in de maatschappij.

  Aanmelding en toelating

Voorafgaande aan de aanmelding en eventuele plaatsing is er een kennismakingsgesprek op school. Voor dit kennismakingsgesprek kan er contact worden opgenomen met de school.

Zodra ouders/verzorgers de wens uitspreken hun zoon/dochter te plaatsen op de Boslust zal er via het samenwerkingsverband waartoe u als ouder behoort een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd. Deze aanvraag TLV vindt plaats via de Boslust of via huidige school.

 Onderwijsaanbod

Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Het wordt zodanig ingericht dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van creativiteit, het verwerven van kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Uitgangspunten hier bij zijn: wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving.

De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd aan de hand van ons leerlingvolgsysteem. We gebruiken hiervoor de CED leerlijnen waarin de kerndoelen van zeer moeilijk lerend onderwijs zijn opgenomen.

Een leerlijn is een opbouw van subdoelen (kleine stapjes) die leiden naar een einddoel. Een leerlijn geeft aan welke doelen realistisch zijn voor een kind van een bepaalde ontwikkelingsleeftijd. Doelen worden opgesteld en geformuleerd in een groepsplan, waardoor de leerling onderwijs op maat krijgt aangeboden. Onze plannen, waaronder het Ontwikkelings Perspectiefplan (OP) zijn gemaakt op basis van deze CED-leerlijnen.

Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving waarin zij zich cognitief en sociaal-emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen. Wij willen daarbij hun zelfvertrouwen en competenties vergroten; we geven ze inzicht in hun mogelijkheden en beperkingen en hoe ze daarmee om kunnen gaan.

 Organisatie

Als een leerling is toegelaten, wordt hij of zij (meestal naar leeftijd) in één van de groepen van VSO BW of BL geplaatst. Het VSO BL heeft vier groepen van ongeveer 10 a 12 leerlingen. Aan iedere groep zijn een groepsleerkracht en een onderwijsassistent gekoppeld. Daarnaast is een technisch assistent en een vakleerkracht gym.

Opbouw van het werkervaringstraject:

  • Vanaf 15 jaar vindt er een oriënterende interne stage plaats in de school.
  • Vanaf 15 jaar nemen leerlingen onder leiding van een leerkracht of onderwijsassistent deel aan een groepsstage op een locatie buiten de school.
  • Wanneer een leerling 17 ½ jaar is, vindt er een onderzoek plaats door de Commissie van Begeleiding. Dit onderzoek is gericht op de toekomst van de leerling. Op basis van dit onderzoek vindt er een adviesgesprek plaats. Dit adviesgesprek is het beginpunt van het officiële uitstroomtraject wat anderhalf tot twee jaar duurt.

De teamleider in het VSO BL is verantwoordelijk voor alle leerlingenzaken in de verschillende groepen en voor de begeleiding van de groepsleerkrachten in het dagelijks werk met de leerlingen. Verder is er een zorgteam leerlingen, deze bestaat uit: de teamleider, de psycholoog en de ASS- coördinator. Vanuit dit zorgteam wordt de leerlingenzorg aangestuurd.

 Uitstroom

Vanuit het VSO BL stromen leerlingen uit naar werk, arbeidsmatige dagbesteding of licht arbeidsmatige dagbesteding.

 Dit filmpje geeft in ruim een vijf minuten een goed beeld van de VSO BL afdeling van de Boslust.

Contactgegevens

Dependance 'de Laarakkers'
Nering Bogelstraat 5
7731 EL Ommen
tel: 0529 452448

Aquila

De Boslust is onderdeel van stichting Aquila. Klik op het logo om de site van de stichting te bezoeken.


logoaquila

De Boslust werkt samen met: