De Boslust is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aan zeer moeilijk lerenden.  Wat bij de meeste kinderen vanzelf gaat blijkt bij de leerlingen van onze school niet zo te zijn. Dit kan zowel op het gebied van het leren zijn, alsmede op het gebied van de sociale vaardig-heden. Bij elke leerling past zijn/haar eigen verhaal. Wel is het bij de leerlingen van de Boslust duidelijk dat zij een ontwikkelingsachterstand hebben.

We proberen een klimaat te scheppen waarin zij kunnen “groeien”, zowel in de diverse onderdelen van de redzaamheid alsmede op het gebied van de cognitieve vaardigheden. De school is bestemd voor leerlingen van 4 t/m 19 jaar.

De school heeft twee locaties:

Hoofdlocatie

De hoofdlocatie is sinds september 2016 (weer)ondergebracht aan de Jhr. Repelaerlaan 2 te Ommen. Op deze hoofdlocatie zijn de SO afdeling en de Boslust Laarakkers groepen uit de VSO afdeling ondergebracht.
Het nieuwe gebouw heeft de vorm van een hoofdletter H, met aan de ene kant van deze H de SO-groepen gesitueerd en aan de andere kant de VSO Boslust Laarakkers groepen. Het middenstuk van de H wordt in gebruik genomen door een gymnastieklokaal, een watergewenningsbad en een grote gemeenschappelijke hal. Het gebouw kent geen drempels, heeft brede gangen en is daarmee rolstoelvriendelijk.

In het gebouw zijn de volgende ruimtenondergebracht:

1 vaklokaal huishoudkunde 1 snoezelkamer
1 vaklokaal algemene technieken 1 teamkamer
2 multifunctionele ruimten 3 toiletruimten voor minder validen
2 time-out ruimten 5 kantoor- cq. spreekruimten
1 watergewenning bad 1 gymzaal
10 leslokalen (met elk een plusruimte en een

aangrenzende toiletruimte)

1 orthotheek

 
Het buitenterrein kent twee speelplaatsen; één voor de SO-groepen en één voor de VSO-groepen. Dit buitenterrein is van een hekwerk voorzien. Hier is ruimte voor buitenspel, zowel voor kinderen die interesse hebben in het actieve spel, alsmede voor hen die aan een rolstoel gebonden zijn. De inrichting van de speelplaats in mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van diverse sponsoren.

Dependance

Op de dependance zitten vier groepen van het VSO Boslust Laarakkers afdeling. Deze groepen beschikken elk over een eigen leslokaal. Naast deze leslokalen is er een technieklokaal, een keuken en een huishoudlokaal. Het stage-bureau van de gehele Boslust, zowel voor de VSO Boslust Laarakkers afdeling alsmede de VSO Boslust Wolfskuil afdeling is gevestigd in deze dependance.

 

Als een leerling wordt toegelaten, wordt hij/zij meestal naar leeftijd geplaatst in één van de groepen van het SO of VSO.

Het SO heeft zes groepen.

Groepsindeling, Speciaal Onderwijs (SO)

 • Groep SO Blauw
 • Groep SO Geel
 • Groep SO Rood
 • Groep SO Groen
 • Groep SO Oranje
 • Groep SO Paars

Met ongeveer 12 jaar gaan de leerlingen naar het Voortgezet onderwijs. Binnen de Boslust zijn er twee stromen Voortgezet Speciaal Onderwijs(VSO). Een stroom VSO Boslust Laarakkers en een stroom VSO Boslust Wolfskuil. In totaliteit kent de school negen VSO-groepen

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

 • Groep VSO BL1
 • Groep VSO BL2            
 • Groep VSO BL3            
 • Groep VSO BL4            
 • Groep VSO BW1 ZON
 • Groep VSO BW2a
 • Groep VSO BW2b
 • Groep VSO BW3
 • Groep VSO BW4

 

Je zal ons een zorg zijn!


We willen onderwijs en zorg bieden vanuit een Christelijke levensvisie aan leerlingen met een verstandelijke beperking, om ze te helpen zo optimaal mogelijk te functioneren in de maatschappij.


Uitgangspunten van onze school zijn:

 • We streven naar het realiseren en borgen van een veilig schoolklimaat voor leerlingen en medewerkers binnen de Boslust.
 • We streven naar een vorm van onderwijs waarin we bij het onderwijsaanbod uitgaan van de mogelijkheden van de individuele leerling.
 • We streven naar een doorgaande lijn in de aangeboden lesstof en de didactische en pedagogische benadering van elke leerling.
 • We streven ernaar een school te zijn waarbinnen ruimte is voor relativering en humor.